Czy Twoje przedsiębiorstwo w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniało powyżej 250 pracowników, a jego roczny dochód w tym samym roku przekroczył 50 mln EUR lub całkowita kwota bilansowa na koniec roku przekroczyła 43 mln EUR? Jeśli odpowiedź brzmi tak, jest ono zobowiązane do przeprowadzenia co cztery lata audytu energetycznego.

Obowiązek i zysk, czyli audyty energetyczne

Na czym polega audyt energetyczny?

 

Ustawa precyzyjnie określa, jak ma wyglądać audyt. Standardowy zakres działania obejmuje analizę aktualnej konsumpcji energii, działań optymalizujących na istniejącej infrastrukturze oraz możliwości modernizacji. Wymaga się, aby audyt zawierał szczegółowy przegląd danych dotyczących zużycia energii i zapotrzebowania na moc w budynkach, instalacjach przesyłowych oraz w transporcie przedsiębiorstwa. Łącznie pomiary powinny obejmować co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w badanej firmie. Opracowanie ma również za zadanie określenie stanu technicznego obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji. Pomiary muszą być aktualne, reprezentatywne i możliwe do weryfikacji poprzez szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach. Do raportu należy też dołączyć pełną informację na temat metod obliczeniowych.

 

W wyniku audytu powstaje raport z wykazem przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocena ich opłacalności i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Powinien on wskazać kilka dopuszczalnych wariantów realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem zastosowania różnych technologii, prognozowanych kosztów inwestycyjnych, cen paliw lub energii oraz okresu zwrotu inwestycji. Do wyników obliczeń firma audytująca jest zobowiązana dołączyć również wynikające z nich wnioski dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzięcia.

 

Jakie są korzyści?

 

Kompleksowy audyt to nie tylko obowiązek, ale też wymierna korzyść dla każdej firmy w postaci rzetelnej i obiektywnej diagnozy obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie, nieraz decydującej o zdobyciu przewagi konkurencyjnej i wzmocnieniu własnej pozycji na rynku.  Często stanowi punkt wyjścia do zaplanowania wieloletnich inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Niezmiernie istotny jest zatem wybór firmy-doradcy. Musi ona posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe, właściwą metodologię działań i wiarygodne portfolio realizacji podobnych projektów.

 

Firma doradcza ocenia aktualny sposób i poziom wykorzystania energii w danym przedsiębiorstwie, poszukując możliwości obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W wyniku pomiarów oblicza się zużycie energii podczas eksploatacji i powstaje kompleksowa analiza własnych potrzeb energetycznych. Bezpośrednią korzyścią tej usługi jest identyfikacja najbardziej energochłonnych elementów infrastruktury. Następnie doradca opracowuje paletę możliwych rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zwiększenia efektywności zużycia energii. Od ich przeglądu i szczegółowego porównania do specyficznych warunków produkcyjnych i możliwości finansowych zależą dalsze kroki. Raport powinien zawierać rekomendację optymalnego wariantu, łącznie z określeniem szacowanego kosztu i precyzyjnej stopy zwrotu.

 

Dlaczego obowiązkowy audyt dla dużych firm?

 

Poprawa efektywności energetycznej to istotny element polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czego odzwierciedleniem są krajowe plany działań zawierające konkretne zobowiązania dotyczącej ograniczania zużycia energii. Na ten cel składa się m.in. suma możliwych do uzyskania oszczędności energetycznych wynikających z przeprowadzonego audytu wszystkich podmiotów funkcjonujących w gospodarce. Właściwe ministerstwo zbiera te informacje, dążąc do osiągnięcia w perspektywie 2020 roku założonego w Krajowym Planie celu.