Zwiększenie efektywności energetycznej, czyli spadek zużycia i zapotrzebowania na energię może znacząco zmniejszyć koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej, przedsiębiorstw produkcyjnych, małych i średnich firm czy funkcjonowania całych miast i gmin. Jednak żeby móc oszczędzać, najpierw trzeba zainwestować. Formuła ESCO jest idealnym rozwiązaniem problemu braku środków, z czym niejednokrotnie borykają się władze samorządowe i zarządy firm.

ESCO – oszczędności dla samorządów i biznesu

Skrót ESCO pochodzi z języka angielskiego i oznacza Energy Saving Company, czyli firmę oferującą energooszczędne rozwiązania. Firma działająca w tej formule zawiera z gminą, jednostką publiczną lub innym przedsiębiorstwem kontrakt, na podstawie którego projektuje, realizuje i finansuje przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną. Wdrożenie energooszczędnych przedsięwzięć finansuje firma oferująca usługi w formule ESCO, a poniesione przez nią nakłady są spłacane z oszczędności wynikających z obniżenia zużycia energii. W zakres usług ESCO mogą wchodzić szeroko rozumiane przedsięwzięcia zwiększające efektywność wykorzystania energii, takie jak modernizacje oświetlenia ulicznego, termomodernizacje budynków, konserwacja i naprawa urządzeń, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła czy alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej.


ESCO a partnerstwo publiczno-prywatne


Realizacja usług w formule ESCO to idealne rozwiązanie do wprowadzenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z ustawą o PPP z dnia 19 grudnia 2008 przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Dzięki współpracy z partnerem prywatnym, podmiot publiczny – czy to będzie szpital, zarządca dróg czy gmina – nie musi w budżecie zabezpieczać kwot potrzebnych na wynagrodzenie inwestora. Inwestycja spłaca się niejako sama z oszczędności gwarantowanych przez firmę odpowiedzialną za realizację projektów w formule ESCO.


Partner prywatny odpowiada nie tylko za finansowanie całego procesu, ale również za dokumentację projektową, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przeprowadzenie prac budowlanych i remontowych, dostawy urządzeń czy za zarządzanie gospodarką energetyczną. To firma oferująca usługi w formule ESCO ponosi ryzyko technologiczne, organizacyjne i finansowe przedsięwzięcia.


Odbiorcy usług ESCO


Współpraca w modelu ESCO jest szczególnie korzystna dla jednostek budżetowych, które z jednej strony cierpią na brak w budżecie wystarczających środków na samodzielne przeprowadzenie inwestycji, z drugiej zaś – widzą wymierne korzyści z poprawy efektywności energetycznej.


Jednak nie tylko instytucje publiczne mogą skorzystać na realizacji tego typu usług. Jest to też rozwiązanie idealne dla organizacji nieposiadających odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, niezbędnego know-how, które umożliwiałoby efektywne zaprojektowanie i przeprowadzenie inwestycji. Dlatego z usług ESCO korzystają również przedsiębiorstwa, zarządcy budynków, obiektów mieszkalnych, biurowych i sportowych.


Szeroki zakres usług i produktów oferowanych w formule ESCO pozwala na dopasowanie do potrzeb konkretnego klienta, tak by uzyskane przez niego oszczędności były jak najwyższe, a sama inwestycja nie stanowiła obciążenia budżetu.