Współczesne miasto to skomplikowany, niepowtarzalny łańcuch powiązań i wzajemnych zależności. Innowacyjne technologie, spadek emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody, niezawodna energetyka, elektromobilność, nowoczesne usługi dla mieszkańców – to wyzwania, które stoją dzisiaj przed włodarzami polskich miast. Ich realizacja wpisuje się w koncepcję inteligentnego miasta i jest możliwa dzięki współpracy z firmą realizującą usługi w formule ESCO.

Smart City - inteligentne rozwiązania dla miast

Termin „inteligentne miasto” zakłada nie tylko budowanie miast efektywnych energetycznie, zrównoważonych i ułatwiających życie mieszkańcom, ale również – a być może przede wszystkim – wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Realizacja koncepcji inteligentnego miasta w formule ESCO możliwa jest w sytuacji, gdy w bieżącym budżecie nie ma środków pozwalających na realizację inwestycji. W takim przypadku firma pracująca w formule ESCO

Rozwiązania na miarę

Dzięki współpracy z firmą realizującą usługi w formule ESCO miasto może wdrożyć szeroki zakres modernizacji i udogodnień niezależnie od wielkości budżetu, jakim dysponuje. Możliwa jest modernizacja oświetlenia, termomodernizacje budynków czy też budowa sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Co więcej, w formule ESCO miasta mogą opracować i wdrożyć plany działań w zakresie zrównoważonej energetyki, co może obejmować np. budowę i eksploatację źródeł kogeneracyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zasilanie infrastruktury krytycznej.

Wszystkie te rozwiązania łączy jedno – dzięki wdrożonym technologiom i zastosowanym narzędziom zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i urzędnicy mogą liczyć na zwiększenie komfortu i niezawodności korzystania z usług publicznych.

Smart region – innowacyjna energetyka

Przykładem zastosowania na szeroką skalę rozwiązań typu „smart” jest leżące niedaleko granicy z Polską malownicze czeskie miasteczko Vrchlabí, które w 2010 roku podjęło współpracę z firmą CEZ ESCO, by stworzyć „Smart region”. Rozwijany projekt należy do najbardziej innowacyjnych w skali europejskiej.

Jednym z kluczowych jego efektów jest realizacja tzw. ruchu wyspowego, podczas którego lokalne źródło produkcyjne aktywnie współpracuje z siecią dystrybucyjną i zapewnia możliwość awaryjnego zasilania w sytuacjach nadzwyczajnych, np. nieoczekiwanej awarii lub klęski żywiołowej. Dzięki temu miasto jest zabezpieczone energetycznie w dzień i w nocy, przez cały rok.

W mieście Vrchlabí zainstalowano również inteligentne urządzenia pomiarowe i związaną z nimi infrastrukturę, a także wybudowano sieć stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W efekcie zwiększyła się liczba mieszkańców korzystających z   elektromobilności, przez co zmniejszył się poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza w regionie.

Istotną częścią projektu jest budowa i eksploatacja jednostek kogeneracyjnych, które dostarczają ciepło do sieci centralnego ogrzewania i zakładów przemysłowych, a także energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej.

Z myślą o mieszkańcach

Efektem dostosowania rozwiązań z zakresu smart city i ich wdrożenia przez firmę oferującą usługi w formule ESCO jest większa niezawodność dostaw energii elektrycznej, komfortowe zaopatrzenie w ciepło i – przede wszystkim – duże oszczędności wynikające ze zmniejszenia energochłonności. Rozwój sieci infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zwiększa efektywność wykorzystania tych środków transportu, a co się z tym wiąże – zmniejsza poziom emisji hałasu
oraz szkodliwych substancji do atmosfery. W rezultacie podnosi się jakość zarządzania i komfort życia mieszkańców,a włodarze zyskują środki na realizację kolejnych inwestycji.