Pierwszą umowę dotacji w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie podpisał 11 grudnia 2017 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Beneficjentem umowy jest Rzymsko-Katolicka Parafia im. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie.

Pierwsza umowa na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie podpisana

Zawarta umowa obejmuje termomodernizację budynku plebanii i kościoła (stanowiących jedną bryłę) o łącznej powierzchni prawie 1200 m kw. Oprócz klasycznego ocieplenia stropów i ścian, w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano m.in.: montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła, modernizację oświetlenia (56 punktów oświetlenia LED-owego), a także montaż instalacjiwentylacyjnej i instalacji ciepłej wody użytkowej. Dzięki tej inwestycji przewiduje się uzyskanie następujących efektów energetycznych i ekologicznych: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o około 1300 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o prawie 60 ton/rok.


Program priorytetowy NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie jest skierowany do podmiotów, które nie zostały określone jako beneficjenci działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020).


Celem tego uzupełniającego programu, rozszerzającego grono potencjalnych beneficjentów, jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach.


Beneficjentami mogą być: podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w szczególności szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja; podmioty prowadzące muzea; podmioty prowadzące domy studenckie; podmioty będące właścicielami  zabytków; kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.


Alokacja pierwszego naboru wniosków, który trwał w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. wyniosła 500 mln zł, z czego 200 mln zł przeznaczono na dotacje, a 300 mln zł – na pożyczki. Wpłynęło 927 wniosków o dofinansowanie na kwoty: prawie 1,4 mld zł w formie dotacji  oraz 48 mln zł w formie pożyczek.


Do oceny merytorycznej, która jest przeprowadzana sukcesywnie i systematycznie, zakwalifikowano 855 wniosków.
Do 22 grudnia 2017 r. trwa drugi nabór wniosków do tego programu priorytetowego. W tym przypadku alokacja wynosi 100 mln w formie pożyczek.

 

źródło: nfosigw.gov.pl