Od 29.01.2024 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach właściwej fazy wdrażania programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

Ruszył II nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”

W II naborze o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień.

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC) między właścicielem budynku a przedsiębiorstwem usług energetycznych (ang. Energy Service Company (ESCO).

 

NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 29 stycznia 2024 r. do 01 czerwca 2024 r., natomiast wnioski o dotacje od 29 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W ramach właściwej fazy wdrażania programu przewiduje się wsparcie:

 

- prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

 

- prac modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 75 kWh/(m2*rok), z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej, dla których zapotrzebowanie na EKH+W powinno wynosić nie więcej niż 225 kWh/(m2*rok).

 

W programie wyróżnione zostały 3 standardy usprawnień: usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45% oraz wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%.

 

 

źródło: gov.pl/web/nfosigw