Podczas rozmowy z PortalSamorzadowy.pl Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, zapowiedział prace nad zmianami prawnymi w zakresie PPP. Projekt dokumentu, który będzie się nazywał Ustawą o zmianie ustawy o PPP, już powstał i obejmuje zmiany w 13 ustawach.

Rząd zmieni 13 ustaw, żeby przyspieszyć partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce

Według Pawła Szaciłła, przez ostatnie półtora roku udało się zrobić bardzo wiele obszarze PPP. Powstał między innymi system zarządzania i koordynacji działań. Do tej pory brakowało jednego podmiotu odpowiedzialnego za ten temat, a zajmowały się nim różne resorty rządowe.

 

Resort rozwoju przygotował strategiczny dokument pod nazwą „Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP”, który ma mieć duży wpływ na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zdaniem Pawła Szaciłła, przygotowanie takiego projektu oznacza chęć i akceptację rządu dla tej formy zamówień publicznych.  W „Polityce” zaproponowano konkretne zmiany zmiany prawne w obszarze PPP.

 

Jedną z najważniejszych zmian jest ta, że Ministerstwo Rozwoju będzie pełniło rolę jednostki certyfikującej. Jego zadaniem będzie ocena projektów, ich stan przygotowania i zaopiniowanie zasadności jej realizacji w formule PPP.

 

Zmiany mają również dotyczyć m.in. zagadnień finansowych w formule PPP i trybu zamówień.

 

Wszystkie proponowane zmiany prawne powstawały przy udziale grupy roboczej składającej się z  praktyków, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji finansowych, świata nauki oraz organów administracji rządowej zajmujących się realizacją projektów PPP w Polsce. Projekt ustawy znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych. Termin na zgłaszanie uwag upływa 5 kwietnia 2017 r.

 

Ministerstwo Rowoju zakłada, że wejdzie w życie do końca roku.