Jak donosi portal gramwzielone.pl, Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w Kredycie ekologicznym dla firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą zrealizować inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

660 mln zł dofinansowania dla MŚP na poprawę efektywności energetycznej

Dofinansowanie w formie Kredytu ekologicznego realizowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 w ramach naboru FENG.03.01-IP.03-002/24.

 

Przedsiębiorcy będą mogli zrealizować inwestycje związane z energooszczędnością. Z kredytu można sfinansować działania, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o co najmniej 30 proc. Redukcja zużycia energii może dotyczyć budynków, linii produkcyjnych i procesów produkcyjnych. Środki można wykorzystać na termomodernizację budynków, zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne oraz wymianę urządzeń, instalacji i linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

 

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej Kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

 

Kto może otrzymać Kredyt ekologiczny?

O Kredyt ekologiczny mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru), spełniają kryteria mikro-, małego, średniego przedsiębiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014), small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji), mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji) oraz mają zdolność kredytową.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na zmodernizowanie infrastruktury (zarówno budynków, jak i maszyn czy urządzeń), w wyniku której zużycie energii pierwotnej w modernizowanym obszarze spadnie o co najmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Dofinansowaniem w formie Kredytu ekologicznego mogą być objęte wydatki przeznaczone na:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych związanych z realizowanym projektem.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Pula środków przewidziana w tym naborze to 660 mln zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi od 15 proc. do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatków, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

 

źródło: gramwzielone.pl