Do końca 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpłynęło 3 506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa.

Przeprowadzono 3,5 tys. audytów energetycznych w polskich firmach

Z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego.
 
Z przekazanych zawiadomień wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe rocznie.

Obowiązek przeprowadzenia audytu wynika z ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

 

Zgodnie z ustawą audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

 

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Przy działaniach podnoszących efektywność energetyczną można korzystać m.in. ze środków zewnętrznych. Obecnie trwa konkurs NFOŚiGW na wsparcie w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Czytaj więcej: 100 mln zł na wsparcie optymalizacji gospodarowania energią.

 

Rada Ministrów 23 stycznia br. przyjęła „Krajowy Planu Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski”, przedłożony przez ministra energii. Plan stanowi wypełnienie wymagań unijnych.

 

źródło: wnp.pl